Global properties of Dirichlet forms in terms of Green's formula

Autoren: aeseler, Sebastian; Keller, Matthias; Lenz, Daniel; Masamune, Jun; Schmidt, Marcel; (2017)

Zeitschrift:
Calc. Var. Partial Differential Equations
Seiten:
56-124.
Band:
56

zur Übersicht der Publikationen